سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا آقاسی – مدیریت مطالعات و برنامه ریزی، شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه

چکیده:

پژوهشحاضر با هدف بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است. بر اساسمطالعات و تحقیقات صورت گرفته، محصول( خدمات)، قیمت، ترفیع، توزیع ، کارکنان، امکانات و دارایی فیزیکی و مدیریت عملیات فرآیند به عنوان پنج عامل زیر بنایی، شناسایی و بدین ترتیب سوالات پرسشنامه تنظیم گردید. این تحقیق از جنبه اهمیت و روشجزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از جهت هدف کاربردی است. تعداد نمونه مورد بررسی ۳۶۰ نفر و جامعه آماری این تحقیق ۸۰۰۰۰۰ نفر ارباب رجوعان سازمان می باشد. ابزار اصلی این تحقیق، پرسشنامه بوده که به بررسی خطوط مختلف بحرانی و غیر بحرانی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه پرداخته است. برای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها از دو حوزه آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. لازم به ذکر است که اعتبار پرسشنامه این تحقیق از طریق نرم افزار محاسبه شده و برابر ۸۱٫۷ % تعیین شده است که حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه است. طبق آمار بدست آمده و محاسبات صورت SPSS گرفته ۵۸٫۹ % از مسافران را زنان و ۴۱٫۱ % را مردان تشکیل داده اند. بیشترین سهم نوع شغل را محصلین با ۳۷٫۱ % سهم و کمترین سهم را سربازان با ۱٫۱ % سهم دارا می باشند. جالب آنکه بیشترین سهم میزان تحصیلات متعلق به سطح تحصیلی لیسانس با ۳۰٫۳ % سهم و کمترین سهم متعلق به سطح تحصیلی فوق لیسانسو بالاتر با ۵٫۷۰ % سهم می باشد. نتایج حاصل از نظر سنجی حاکی است که در تمامی ۸۷ % مسافران، از خدمات رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه / آزمون ها با سطح ۹۵ % اطمینان می توان گفت بیش از ۸۱ بیشاز حد متوسط رضایتدارند و این امر نشان دهنده بهبود عملکرد و مدیریت این سازمان در چند سال اخیر می باشند.