سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه زمانی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
غلامرضا بابایی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
محمد شعبانیان – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
سعید علیشاهی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

بحث رضایت مندی شغلی ارتباط مستقیم و محکمی با کارآیی و بهره وری دارد و مورد توجه مدیران است . زیرا رضایت شغلی کارکنان از مهمترین متغیرهای اساسی در حیطه رفتار سازمانی به شمار م یرود. امروزه ثابت شده است هر اندازه مدیران سازمانها نسبت به افزایش رغبت شغلی کارکناناندیشه کنند، به گردش مطلوب فرایند کار در سازمان کمک نموده اند..نتایج پژوهش های مختلف نشان داده که ناخشنودی شغلی از علل اصلی نرخ های بالای ترک شغل، غیبت، تأخ یر، شکایت، ناراحتی های جسمان ی و روان ی و… است که این مسائل به نوبه خود موجب کاهش کارایی سازمان و عملکردضعیف کارکنان می گردد. رضایت شغلی باعث م ی شود که بهره وری فرد افرایش یابد، نسبت به سازمان متعهد شده و سلامت فیزیکی و ذهنی اش تضمین شود، روحی ه او افزا یش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای شغل ی را به سرعت آموزش ببیند. این تحقیق درصدد اندازه گیری و توصیف میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت توزیع برق مشهد (شاغل در ستاد و ۹ امور جداگانه) است و درکنار آن به طبقه بندی میزان رضایت شغلی برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان نیز توجه دارد و در ادامه عوامل موثر بر رضا یت شغلی کارکنان را مشخص میکند.