سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم محمودی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
همایون فرهادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آموزش عالی به عنوان یکی از مراحل مهم آموزش رسمی می تواند نقش بسزایی درایجاد و توسعه منابع انسانی ایفا نماید از جمله مهمترین عناصر آموزش عالی برنامه های درسی آن است که بایستی از مناسبت لازم درراستای هدف و وظایف و تحولات مربوطه برخوردا ر بوده تا بتواند نقش موثر خود را ایفا نمایند ازاین رو مساله اصلی پژوهش حاضر این استکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تا چه میزان از محتوای دروس ارایه شده رضایت داشته و آنها را مفید و موثر میدانند این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه دراین پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی شاغل به تحصیل دردانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس می باشد نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که دربین رشته های مختلف کشاورزی دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی بیشترین میزان رضایت را از دروس ارایه شده درمقطع تحصیلات تکمیلی داشته اند.