سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد شادکام – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

سیستمهای مدیریت آموزشLMS درسازمان های آموزش دهنده بسیاری از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش حرفه ای بکارگرفته شده اند و با توجه به نحوه کارکرد و توانایی های سیستمهای بکارگرفته شده باعث رضایتمندی متفاوت مدیران مراکز آموزشی و دانشجویان گردیده اند دراینتحقیق سعی شده است تا براساس نظرسنجی از مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان درسال ۱۳۸۸ حداقل یک دوره آموزشی معادل ۳۰ ساعت آموزش در مرکز تربیت مربی کرج و تحت سیستم مدیریت آموزشی LMS آن مرکز طی نموده اند میزان رضایتمندی آنان را از نحوه ارایه آموزشهای ارتقا مهارت درچهار بعد کلی : طراحی دوره آموزشی توسط سیستم آموزشی مرکز و دعوت از مربیان برای حضور در دوره ها سطح کیفیت تدریس مربیان آموزش دهنده وضعیت تجهیزات آموزشی مرکز وضعیت امکانات رفاهی مرکز بررسی نموده و نتایج حاصله را بربهمراه فاکتورهای مشخصه مربیان از جمله نوع همکاری میزان تحصیلات سابقه تدریس و جنسیت تحلیل نموده و پیشنهادات مربیان را برای افزایش میزان رضایت آنان جمع بندی نماید.