سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

افشین بزی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
ایمان محسن پور – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

این تحقیق رضایتمندی شهروندان را از نحوه خدمات رسانی دولت الکترونیک درشهر گرگان را مورد ارزیابی قرارمیدهد طرح مفهومی این تحقیق برگرفته از مدلموفقیت سیستم های اطلاعاتی دلون ومک لین می باشد که براساس مفاهیم اصلی کیفیت اطلاعات کیفیت خدمت کیفیت سیستم استفاده رضایت شهروندان و سودمندی درک شده از دیدگاه شهروندان شکل گرفته است روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و با استفاده از ابزار پرسشنامه دربین نمونه آماری ۳۸۴ نفر از شهروندان مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان دولت اطلاعات لازم جمع آوری شده است برای تجزیه و تحلیل داده هااز نرم افزار sPSS استفاده شدها ست نتایج بدست آمده از این پژوهش برموفقیت دفاتردولت الکترونیک از هریک از مولفه های تعریف شده کیفیت ازدیدگاه شهروندان دلالت دارد و کیفیت سیستم تاثیر معنی دار تر و قویت ری براستفاده و رضایت شهروندان نسبت به دو مولفه دیگر کیفیت نشان میدهد.