سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس فولادیان – کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای
بهروز علیزاده – کارشناس بهداشت محیط
رمضانعلی دیانتی تیلکی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

یکی از روشهای مورد استفاده درحذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب استفاده از سیستمهای مبتنی بر رشد گیاهان ابزی می باشد دراین تحقیق امکان رشد و تکثیر و میزان جذب نیترات و اورتو فسفات از پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی بوسیله گیاهان لمنا مینور و آزلا مورد بررسی قرارگرفت آزمایشات با کشت گیاهان مذکور بطور جداگانه در راکتور چهار قسمتی با جریان سری حاوی پساب تصفیه شده فاضلاب بیمارستانی در شرایط محیط طبیعی انجام شد وزن گیاهان تکثیر یافته تعیین گردید نیترات و فسفات مطابق استاندارد بروش رنگ سنجی اندازه گیری شدند. آزولا و لمنا قادرند روی پساب تصفیه شده بیمارستانی رشد و تکثیر یابند میزان فسفات درخروجی راکتور ها بطور معنی داری کمتر از میزان ورودی بدست آمد میزان جذب نیترات بوسیله گیاهان مذکور ناچیز بدست آمد. از گیاهان آبزی آزولا و لمنا می توان به منظور جلادهی پساب تصفیه شده بیمارستانی و حذف فسفر از پساب بیمارستانی استفاده نمود.