سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد جواد جعفری – کارشناسی ارشد کشاورزی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حسین عجم نوروزی – استادیار و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه کشاورزی
سلمان ابول تختی – کارشناسی ارشد کشاورزی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محدثه سادات امیر لطیفی –

چکیده:

سویا بزرگترین منبع تأمین کننده پروتئین و روغن در دنیاست. سویا یکی از معدود نباتاتی می‌باشد که فراهم کننده پروتئین کامل بوده، به‌طوریکه دارای همه ۸ اسید آمینه ضروری برای سلامتی بشر می‌باشد. به همین منظور بررسی تأثیر فسفر بر رشد رویشی ریشه‌ی سویا در خاک شور به صورت آزمون فاکتوریل٣×٣ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گل‌خانه مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان انجام گرفت. فاکتور اول آن شوری خاک در سه سطح ۱EC,5 و۷ دسی زیمنس بر متر بود که ۵=EC حدآستانه شوری برای رشد سویا و۱=EC پائین‌تر از حد آستانه و ۷=EC شوری بالاتر از حد آستانه می‌باشد. فاکتور دوم آن مصرف کود فسفره در سه سطح شامل مصرف ۳۰،۶۰ و۹۰ کیلوگرم در هکتار کود( P(2)O(5 بود در این آزمایش صفاتی از قبیل: تعداد ریشه، طول ریشه، وزن خشک ریشه، حجم ریشه، سطح ریشه، و NAR اندازه‌گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که وزن خشک ریشه تحت تأثیر شوری قرار گرفت به‌طوری‌که بیشترین وزن خشک ریشه، بیشترین طول ریشه و بیشترین سطح ریشه در تیمار (EC=1ds/m) نیز مشاهده شد، همچنین نتایج نشان داد که بیشترین حجم ریشه، تعداد ریشه و سطح ریشه در تیمار (EC=1ds/m) دیده شده و نتایج بسیار معنی‌دار بوده است. ولی در اثر استفاده از فسفر، میزان رشد ریشه در محیط شور معنی‌دار بوده و برروی حجم ریشه، طول ریشه و NAR تأثیر معنی‌داری مشاهده گردید.