سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مرتضی سیدیان – استادیار دانشگاه گنبد کاووس
مهدی کرمی مقدم – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آبگیر جانبی سازهای است که به منظور انحراف آب از رودخانه احداث می گردد. بخش عمده ای از آبگیرهای جانبی منشعب از کانا لهای با دیواره جانبی مایل م یباشند که تاکنون کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این مطالعه آزمایش هایی با دیواره قائم و دیواره با زاویه ۴۵ درجه انجام گردید. نتایج نشان داد تغییر شیب دیواره کانال اصلی باعث اصلاح الگوی جریان م یشود ب هطور یکه رسوب ورودی به آبگیر کاهش مییابد. ۰، میزان رسوب ورودی به آبگیر حداقل میگردد. در جریانهای با عمق کم به دلیل اثر زبری / همچنین نتایج نشان داد که در عدد فرود حدود ۳۶ بستر بر قدرت جریان گردابی، میزان رسوب معلق ورودی به آبگیر در مقایسه با اعماق بیشتر، کاهش مییابد.