سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد جنیدی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
حسین آذرنیوند – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
نیکو طاهری – دانشجوی دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ک

چکیده:

به منظور بررسی میزان ذخایر کربن آلی درمنه زار های مناطق خشک و تعیین عوامل موثر بر آن، مناطق مطالعاتی در استان سمنان با حداکثر غالبیت درمنه دشتی(Artemisia sieberi) انتخاب شد. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. در هر پلات درصد پوشش تاجی، تراکم، لاشبرگ، بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی تعیین شد. نمونه برداری از خاک با توجه به عمق ریشه دوانی از عمق ۱ متری انجام گرفت. در بخش گیاه، کربن آلی به روش احتراق در کوره الکتریکی محاسبه شد. در بخش خاک، درصد رس، سلیت، ماسه، وزن مخصوص ظاهری، کربن آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، نیتروژن اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد توان ترسیب کربن در درمنه زارهای استان سمنان بطور متوسط ۵/۲۵ تن در هکتار می باشد که حداقل و حداکثر در رقم ذکر شده(به ترتیب ۱۰ و ۴۵ تن در هکتار) در مناطق مختلف متفاوت و متاثر از عوامل محیطی می باشد. عوامل بیوماس گیاهی، میزان رس و ازت دارای نقش موثر و تعیین کننده بر کربن ذخیره شده در اکوسیستم می باشد. با توجه به نقش چشمگیر بیوماس گیاهی در ترسیب کربن، می توان با مدیریت اصولی بر روی این عامل در جهت افزایش توان ترسیب کربن در واحد سطح درمنه زار ها گام های موثری برداشت.