سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا حیدرنژاد –

چکیده:

از انجا که کشورعزیز ما یک کشوراسلامی و شیوه زندگی براساس ایدئولوژی اسلامی و الهی است و بسیاری ازنیازها ارزشها هنجارها و نهاده های جامعه ما برگرفته ازاین ایدئولوژی الهی است لذا پایبندی به این احکام هنجاری با ضخامت های اجرایی رسمی همراه است و پایبندی به احکام دینی به معنی پایبندی به هنجارها و ارزشهای جامعه می باشد از این رو این امر باعث کاهش ارتکاب به بزهکاری درجوانان و جرم دربزرگسالان می شود هدف این تحقیق با مطالعه موردی دانشجویان دانشکده ادبیات شهرزابل درپی پاسخ به این سوال است که میزان دین داری دانشجویان چقدر است و دینداری چه تاثیری برمیزان بزهکاری دانشجویان این دانشکده دارد دراین امر از مدل گلاک و استارک درزمینه سنجش میزان دینداری و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی برای بیان نظری بزهکاری استفاده شده است که دراین تحقیق از روش پیمایش با جامعه آماری ۵۳۰نفری و با نمونه ۱۰۴ نفر بصورت نمونه گیری تصادفی کار انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ازنرم افزار SPSS استفاده شده است.