سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضوان صفرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

در دهه های جاری استفاده از راهبرد گردشگری روستایی جهت فراخوانی محتوای توسعه به مناطق روستایی، در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ایران نیز به دلیل تعدد، پراکنش وپتانسیل مناطق روستایی، استفاده از این راهبرد می تواند موجب توسعه پایدار روستایی، تنوع بخشی به اقتصاد روستایی، اشتغال زایی و … شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش تحصیلات، دانش وآگاهی افراد جامعه با گردشگری روستایی در رابطه با توسعه روستایی است. روش تحقیق به کار رفته، توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و میدانی ( پرسشنامه ) بوده است. حجمنمونه به وسیله نمونه گیری تصادفی با استفاده از روش کوچران ۲۴۷ نفر مشخص و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارSpss استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ۸۰ درصد افراد تحصیل کرده و دارای مدرک دانشگاهی با گردشگری روستایی آشنایی بیشتری داشته و نقش آن را در توسعه روستایی مثبت ارزیابی می کنند