سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن رامشت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- نایب رئیس انجمن بتن ای
امین غفوری پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دبی
سجاد دلخواه اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

بطور کلی خیز در سقفها باعث بروز ترک بوده و رابطه مستقیمی با کاهش سختی و مقاومت دارد. میزان خیز در سازه های بتن پیش تنیده به علت وجود عوامل متعدد، بطور قطعی قابل پیش بینی نمی باشد. لیکن رابطه بار- تغییر شکل در تیرهای بتنی پیش تنیده غیرخطی م یباشد زیرا سختی به یکباره با ترک خوردن بتن تغییر می کند. بنابراین روش محاسبه ارائه شده در کتابها و با استفاده از نرم افزارها فقط تخمینی از خیز ارائه می دهد. در این تحقیق با بهره گیری از نمونه ها یی با ابعاد و مقیاس واقعی، پدیده خیز در سقفهای بتنی پیش تنیده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله نشان می دهد که عمده ترکهای ناشی از خیز میتواند بدلیل عدم توجه طراح در جزئیات کابل گذاری و گیره ها نسبت به المانهای سازه ای دیگر باشد که غالباً در نرم افزارها قابل مدل کردن نیست و یا می تواند به دلیل عدم اجرای درست و یا نوع مصالح مصرفی باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که در طراحی دالها و سازه های پیش تنیده باید علاوه بر تحلیلهای ریاضی سازه ای، با ید دقت ویژه ای در محاسبات سیستم سازه اعمال گردد و هرگونه عدم توجه و تحلیل صرفاً تئوریک سبب ایجاد ترک هایی در این نوع سقفها خواهد شد.