سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز جعفرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ، گروه پرستاری ، شیروان ، ایران .
نیلوفر عرفان نیا –
معصومه رشید –

چکیده:

خلاقیت هر نظام اجتماعی، پدیده ای مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خلاقیت افرادی است که نظام از آنها تشکیل شده است .همان گونه که برای رشد گیاه، محیط و فضای مناسب مورد نیاز است ، برای شکوفایی خلاقیت هم فضای مناسب باید وجود داشته باشد تا ذهن و حافظه افراد برای پرداختن به ایده های نو و ایجاد فرصت های تازه آزاد شود . نوآوری با خلق ارزش همراه است. تحقیق حاضر با هدف کلی تعیین میزان خلاقیت در پرستاران بیمارستان های دولتی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد ۱۵۱ نفر بصورت نمونه گیری چند مرحله ای مورد پژوهش قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها یک پرسشنامهاستاندارد بررسی خلاقیت است که این پرسشنامه توسط رندسیپ در سال ۱۹۷۹ ابداع گردیده که روایی وپایایی آن قبلا به تایید رسیده است .مطابق یافته های بدست آمده خلاقیت اکثر افراد مورد مطالعه در سطح پائینی قرار دارد که به منظور پرورش روحیه پرستاران می بایست برنامه ریزی جدی بعمل آید