سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب اشراقی – موسسه دانش برتر

چکیده:

با توجه به اهمیت ارزش های اجتماعی و مسئولیت های زیست محیطی در صنایع تولیدی ایران و نیز استقبال گسترده جهانی از سیستم حسابداری مدیریت محیطی به عنوان یک سیستم حسابداری نوین، در این پژوهش به میزان حمایت سبک مدیریت از سیستم حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته شده است؛ تا بتوان پیش بینی از میزان استقبال شرکت های ایرانی از این سیستم حسابداری به عمل آورد. این پژوهش در دسته پژوهش های اثبات گرا قرار دارد که با راهبرد کمی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های تولیدی حاضر در بورس تهران تشکیل می دهند و داده های این پژوهش از طریق جمع آوری هشتاد پرسشنامه ارسالی به شرکت های نمونها از جامعه آماری به دست آمده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از ابزار مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS19.0 و AMOS16.0 استفاده شده است. نتایج حاصل از وجود رابطه مستقیم میان این دو متغیر حکایت دارد و دو سبک مدیریت دموکراتیک/ انبازی کننده و آزادی با کنترل بیش ترین رابطه مستقیم را با استفاده از سیستم حسابداری مدیریت محیطی نشان دادند.