سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت سلیمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
منا گلابی – دکترای ابیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
علی شیرافروس – دکترای ابیاری و زهکشی

چکیده:

با هدف بررسی میزان حساسیت تبخیر و تعرق گیاه مرجع نسبت به پارامترهای موثر بر آن مانند تابش برون زمینی فشار بخار، ضریب رطوبتی، فشار هوا شیب منحنی، فشار بخار، دما، سرعت باد، رطوبت و میزان بارندگی تحقیق حاضر انجام گرفت. بدین منظور از داده های ۲۲ ساله ایستگاه هواشناسی مرکز تحقیقات صفی اباد دزفول و شبکه عصبی مصنوعی که ساختاری مشابه ساختار بیولوژیکی مغز و شبکه عصبی انسان داشته یعنی همانند مغز انسان قدرت یادگیری و تصمیم گیری دارند استفاده گردید بدین ترتیب که شبکه به وسیله یک سری از داده های واقعی اموزش می بینند و چنانچه پارامترهای موثر برپدیده مورد بررسی بصورت صحیح انتخاب و به شبکه داده شوند می توان انتظار داشت که برپایه اموزش داده شده تجزیه و تحلیل پدیده در اینده با موفقیت انجام شده و نتایج نسبتا واقعی از شبکه دریافت گردد به منظور کاربرد شبکه عصبی از نرم افزار Qnet 2000 که قابلیت تعیین درصد تاثیرگذاری پارامترهای ورودی را بر خروجی دارد استفاده گردید.