سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نقی زاده – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ت
شاهرخ نظم آرا – کارشناس ارشد بهداشت هوا گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دا

چکیده:

روش : در این مطالعه کاربرد نانو لو له های کربنی چند جداره (MWCNTs) در حذف تری کلرواتیلن (TCE) از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور اثرات زمان تماس ، pH محلول ، غلظت اولیه تری کلرواتیلن در محلول و درجه حرارت بر میزان جذب این حلال بررسی شد.نتایج : نتایج نشان داد که زمان های رسیدن به حالت تعادل جذب برای غلظت های ۱۵۰، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۵۰۰ و ۶۰۰ میکروگرم بر لیتر به ترتیب برابر ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ دقیقه بود. همچنین نتایج حاکی از آن است که میزان جذب تری کلرواتیلن روی نانولوله های کربنی در درجه حرارتهای پایین بیشتر است. نانو لوله های کربنی در رنج وسیعی از pH بین ۹-۳ می توانند جاذب خوبی برای تری کلرواتیلن باشند ، میزان جذب در ph های بالاتر از ۹ به علت یونیزاسیون گروههای اکسیژنی در سطح و تشکیل مولکولهای آب روی این گروهها ، کاهش قابل توجهی داشت. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که جذب تری کلرواتیلن توسط جاذب مورد استفاده در این پژوهش ، از مدل ایزوترم فروندلیچ به خوبی تبعیت می کند.