سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیدوش دولتشاهی – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد احمدیان – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمد ملکوتیان – استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فرشاد ندری – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

اثراتسمی جیوه و ارتباط مصرف مواد غذایی با تجمع فلزات سنگین مقدار جیوه در بدن انسان ازدیرباز توجه زیادی به خود مبذول داشته است به علتدفع پسابهای صنعتی به محیط های دریایی مقدار زمینه فلزات سنگین و تجمع زیستی آنها در بدن موجودات دریایی از جمله ماهیها رو به افزایش است از این رو بررسی میزان فلزات سنگین در بدن ماهی ها کهمورد استفاده غذاییانسان قرارمیگیرند امری ضروری می نماید. دراین مطالعه به منظور برآورد میزان جیوه در تن ماهی های عرضه شده در فروشگاه های مواد غذایی ایران تعداد ۷۰ نمونه تن ماهی تهیه و مقدار جیوه آنها با استفاده از دستگاه ICP-MS تعیین شد مقدار جیوه در نمونه ها براساس g gm-1 وزن مرطوب گزارش شد. مقدارجیوه در ۷۰ تن ماهی مورد بررسی از مقادیر ۰/۰۷±۰/۱ تا ۰/۲±۰/۵۴mg g-1 وزن مرطوب متغیر و میزان متوسط آن برابر با ۰/۲۹mg g-1 وزن مرطوب بود نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ۸۰ درصد نمونه های تن ماهی از ناحیه خلیج فارس دارای مقادیرجیوه کمتر و ۲۰ درصد مقادیر بالاتر از مقادیر پیشنهادی FAO,WHO می باشند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشتر تن ماهی هی عرضه شده در فروشگاه های ایران دارای مقادیر کمتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی میزان ۰/۵mg g-1 وزن مرطوب می باشند ولی در ۲ نمونه مقادیر بالاتر از رهنمودهای مذکور بود.