سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا روشنی – گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، عضو باشگاه پژوهشگرا
حسین لاری یزدی – گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

مس یکی از فلزات سنگین است که اثرات سمی آن در گیاهان گوناگون از وجوه مختلف فیزیولوژی ، بیوشیمی ، مولکولی ، سلولی، ژنتیکی در حال بررسی است.در این پژوهش اثرسمی مس روی جوانه زنی و برخی شاخص های رشدی در گیاه . Brassic napus L در دو رقم هایولا ۴۰۱ و RGS مورد بررسی قرار گرفت.دانه رست های کلزا در محیط کشت هیدروپونیک کشت داده شدند وتحت تیمارهای مختلف مس ( ۵ و ۱۵ و ۲۵ میکرومولار) ، مس به همراه آسکوربات ( ۵/ ۰ میلی مولار) ، مس به همراه جیبرلین ( ۰۵ / ۰ میلی مولار) و مس به همراه آسکوربات وجیبرلین با همان غلظتها ، در سه تکرار قرار گرفتند.در هر دو رقم در جوانه زنی و فاکتورهای رشد: میانگین وزن تر ریشه و اندام هوایی ، طول ریشه و ساقه ، وزن خشک ریشه و اندام هوایی ، سطح برگها ، سطح ویژه برگی ( SLA ) و نسبتهای RLGR ، RGR ، LAR NAR، کاهش معنی دار مشاهده شد و در شاخص های رشد :وزن مخصوص برگ و محتوای آب در واحد سطح برگ افزایش معنی دار ملاحظه شد.تحت تنش مس، در مورد پارامترهای مورد بحث ، رقم هایولا ۴۰۱ نسبت به »، RGS مقاومتر « بود. تیمار آسکوربات به همراه مس، آثار منفی مس را در دانه رست های کلزا تخفیف می دهد . در صورتیکه، تیمار جیبرلین آثار مس را تشدید می نماید.نتایج با ۵ ۰/ ۰ P< معنی دار بودند واین نشان داد که مس اثر مهار کننده روی جوانه زنی و برخی پارامترهای رشد در گیاه دارد