سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفورا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
امین باقی زاده – دانشیار مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
رضا حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
عفت السادات موسوی – کارشناس آزمایشگاه مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محی

چکیده:

در بین فلزات سنگین کادمیوم بعنوان یک فلز غیر ضروری که فعالیت فیزیولوژیک شناخته شدهای ندارد و بشدت برای گیاهان و حیوانات سمی است، مورد توجه قرار دارد. استفاده از گیاه برای پاک سازی آلودگیهای فلزات سنگین از خاک با داشتن مزایایی از قبیل سادگی، هزینههای پایین و سازگاری با محیط زیست، بسیار جالب توجه است. گیاه یونجه توانایی بالایی در انباشت فلزات سنگین از خود نشان داده است. در این پژوهش میزان جذب و انباشت کادمیوم در گیاهچههای یونجه و همچنین اثرات آن ۲۰ و ۴۰ میکرومولار این فلز مورد مطالعه قرار ، بر ویژگیهای مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاهچههای یونجه در ۳ غلظت ۱۰ گرفت. نتایج حاکی از اثرات معنی دار این فلز بر صفات اندازگیری شدهی گیاهچههای یونجه بود. در بالاترین غلظت ۷۵٫۵ میلیگرم کادمیوم در هر گرم وزن خشک بافت گیاهچهها تجمع یافت که نشان دهندهی توانایی این گیاه در جذب و انباشت کادمیوم می باشد.