سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست
عبدالامیر معزی – دکتری خاکشناسی
سیدمنصور سیدنژاد – دکترزیست شناسی

چکیده:

علاوه برترکیبات هیدروکربنی مقادیرجزئی ترکیبات آلی – فلزی با پایه نیلک وانادیوم و آهن نیز درنفت خاک موجود میباشد فلزات سنگین یکی ازمهمترین الاینده های زیست محیطی محسوب میشود که درفازهای کلوییدی یونی محلول و معلق موجود بوده و مورد تجزیه بیولوژیکی قرارنمیگیرند بنابراین برای پاکسازی ازمحیط معمولا باید آنها را حذف یا تثبیت نمود تخلیه کننده های آغشته به مواد هیدروکربنی ولجنهای نفتی درمحیط طبیعی بالاخص درصورتیکه بصورت غیراصولی دفع شوند قادرخواهندبود اثرات زیست محیطی زیانباری را ایجاد نمایند دراین مطالعه کنده های پایه روغنی مورد بررسی قرارخواهند گرفت به هنگام حفاری ازنفت خام به عنوان سیال استفاده می شود نفت خام مایعی است تیره رنگ همراه با ترکیبات شیمیایی و ترکیبات آلی فلزی با پایه نیکل وانادیم آهن و کادمیوم نیز درنفت خام موجود است دراین تحقیق کاربرد گیاهان مقاوم برای پاکسازی کنده های حاصل ازحفاری چاه های نفت که اغشته به موادنفتی می باشند مورد بررسی قرارخواهد گرفت هدف ازاین تحقیق شناسایی برخی گونه های مقاوم برپالایش کنده های حفاری آلوده به فلزات سنگین و تعیین فلز سنگین درکنده های مورد مطالعه میب اشد.