سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید عباسی زاده – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی تهران ایران
علیرضا کشتکار – پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای تهران ایران
محمدعلی موسویان – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق جاذب های نانو هیبریدPVA/TiO2/TMPTMS و PVA/TiO 2 به روشCasting ساخته شدو خواص جذبی آن برای جذب فلزات سنگین اورانیم، کادمیم، نیکل، مس وسرب از محلول های آبی با جاذب PVA خالص مقایسه گردید. آزمایشات جذب در محلول های تک جزئی عناصر با غلظت اولیه pH ،۳۰ (mg/l) برابر ۵ ، دمای ۲۵ درجه سانتیگراد وغلظت جاذب ۱g/l) انجام شد.مقایسه میزان جذب فلزات سنگین توسط سه جاذب فوق نشان داد که برای همه جاذب ها ترتیب جذب فلزات سنگین بصورت Pb > Cu > Cd > U > Ni می باشد، همچنین مشاهده شد که در مورد تمامی فلزات سنگین مورد مطالعه قرار گرفته در این تحقیق، ترتیب توانایی جذب جاذب ها بصورت: PVA/TiO2/TMPTMS > PVA/TiO2> PVA است.نتایج تجربی نشان داد ظرفیت جذب سرب، مسکادمیم،اورانیوم و نیکل از محلول های آبی توسط جاذب نانوهیبریدPVA/TiO2/TMPTMS به ترتیب برابر با ۸/۶۳و ۶/۰۷ ،۱۵/۲۱ ،۱۵/۹۳ ،۲۲/۷۴میلی گرم به ازای هر گرم جاذب است.