سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده بهداشت ساری، مرک
زهرا قلی پور – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ساری

چکیده:

پسابهای حاصله از تصفیه ثانویه حاوی مقادیر زیادی نیتروژن و فسفر می باشند که تخلیه آن به منابع آب موجب وقوع پدیده اتروفیکاسیون و از بین رفتن کیفیت آب بر اثر رشد بیش از حد گیاهان و جلبکها می گردد. گیاهان آبزی مانند عدسک آبی ( لمنا مینور) قادرند نیتروژن و فسفر را از آب جذب نمایند. هدف از این تحقیق تعیین میزان جذب نیتروژن و فسفر بوسیله گیاه لمنا مینور با کشت دادن گیاه آبزی عدسک آبی در محیط کشت های حاوی نوترینت در محیط آزمایشگاهی و بررسی راندمان و کارآیی این گیاه در حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب می باشد.گیاه آبزی عدسک آبی در محیط آ زمایشگاه بر روی محیط کشت که حاوی ۳ غلظت از نیترات و فسفات بوده اند کشت داده شده و میزان حذف نیترات و فسفات در فواصل زمانی ۴۸ ساعت و در طی ۵ مرحله اندازه گیری گردید. نیترات و فسفات در غلظتهای ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ پی پی ام به محیط کشت ها اضافه شدو مقدار ۰/۲ و ۰/۴ گرم گیاه عدسک آبی به محیط کشت ها اضافه شد و بدین ترتیب ۱۲ محیط کشت با غلظت متفاوت نیترات و فسفات و مقدار گرم عدسک آبی متفاوت بدست آمد. میزان نیترات با استفاده از روش رنگ سنجی بروسین و میزان فسفات با استفاده از روش رنگ سنجی با استفاده از ماده واکنش گر مولیبدات آمونیوم انجام شد.میانگین راندمان حذف نیترات و فسفات بوسیله گیاه عدسک آبی از محلول آبی حاوی نیتروژن و فسفر اضافه شده بصورت دستی بترتیب ۲۵ و ۸۰ درصد بدست آمد. میانگین درصد حذف نیترات و فسفات از محیط کشت تشکیل شده از پساب خروجی از تصفیه ثانویه بوسیله این گیاه بترتیب ۱۰ و ۳۵ درصد بدست آمد. راندمان حذف فسفر بوسیله گیاه عدسک آبی بیشتر از راندمان حذف نیتروژن می باشد.