سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیداحمد افتخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی –
فرزاد پاک نژاد –
فرهاد رجالی – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر کارایی باکتری های محرک رشد گیاه به همراه مقادیر مختلف فسفر در مزرعه مرکز تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کرج به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور اصلی شامل کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در چهار سطح ( ۰= P2=75, P1=50, P0 و P3=100 کیلوگرم در هکتار ) و فاکتورهای فرعی شامل باکتریهای Pseudomonas fluorescense در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) و Azospirillum lipoferum در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) بود. نتایج این بررسی نشان داد که غلظت و عملکرد فسفر دانه و عملکرد دانه با افزایش مصرف فسفر ، افزایش می یابد، همچنین باکتری ها نیز در افزایش فسفر جذبی گیاه و عملکرد گیاه نقش ایفا می کنند. بیشترین عملکرد دانه ( ۱۰۹۰۰ کیلوگرم در هکتار ) و عملکرد فسفر دانه ( ۹۴ / ۳۴ کیلوگرم در هکتار) در تیمار کاربرد همزمان باکتری ها همراه با ۱۰۰ کیلوگرم فسفر در هکتار مشاهده شد . همچنین بازده زراعی فسفر با افزایش مصرف فسفر کاهش می یابد که البته کاربرد باکتری ها می توانند مانع کاهش کارایی مصرف فسفر شده و با افزایش مصرف فسفر ، بازده زراعی را افزایش دهد. نتایج فوق نشان می دهد که باکتری ها با کمک به افزایش جذب عناصر و با افزایش کارایی زراعی کود فسفر، موجبات افزایش جذب عناصر توسط گیاه ودر نهایت افزایش عملکرد دانه را فراهم می نمایند