سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
امین باقی زاده – دانشیار مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
صفورا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
سپیده قطب زاده – کارشناس آزمایشگاه مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محی

چکیده:

آلودگی خاک به عنصر سرب یکی از مهمترین آلودگیهای زیست محیطی در بسیاری از کشورها است که باعث بروز خطرات جدی برای انسان و محیط زیست می شود. سرب با تقلید بسیاری از جنبههای رفتار متابولیسمی کلسیم، از فعالیت بسیاری از آنزیمها جلوگیری میکند. پاکسازی آلودگیهای معدنی و آلی از محیط با جذب و انباشت آنها در بافتهای گیاهان یکی از بهترین و کارامد ترین روشهای حذف این آلودگیهاست. گزارش شده است که گیاه یونجه توانایی تحمل و انباشت فلزات سنگین را دارد. در این پژوهش میزان انباشت سرب در بافتهای گیاهچههای یونجه در غلظتهای مختلف این فلز اندازهگیری شد. همچنین اثرات سرب بر خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی یونجه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در بالاترین غلظت، میزان ۱۰٫۹۸ سرب در بافتهای گیاهچهها انباشت شد. همچنین در حضور این فلز کاهش معنیداری در خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی اندازهگیری شده ایجاد شد.