سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عاطفه چمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست- دانشگاه تهران
بهاره لرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست- دانشگاه تهران
نورالله میزغفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست- دانشگاه تهران

چکیده:

آلاینده ها از جمله عوامل مختل کننده اکوسیستم به شمار می روند و از میان آلاینده ها فلزات سنگین به دلیل اثرات فیزیولوژیکی آنها بر موجود زنده در غلظتهای کم حائز اهمیت شناخته شده اند. بررسیهای انجام شده از سال ۱۹۶۰، بیانگر آن است که در خاکهای بسیاری از نقاط جهان بالخص در م ناطق شهری و صنعتی غلظت فلزات سنگین به طور غیر معمول افزایش یافته است. هدف از انجام این پروژه بررسی میزان جذب سرب، روی و کادمیوم به وسیله پوشش گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی باما می باشد تا از بین این گیاهان، گیاهان هیپراکیمولاتور مناسب برای این فلزات سنگین شناسائی شوند. نتایج زیر حاصل این تحقیق می باشد.: در بین گیاهان مورد مطالعه، Stipa barbata هیپراکیمولاتور خوبی برای سرب و روی می باشد و بخصوص در ریشه جاذب بیشترین مقدار این عناصر است. همچنین Scariola orientalis هم هیپراکیمولاتور مناسبی برای کادمیوم می باشد. لازم به ذکر است که میزان جذب کادمیوم به وسیله گیاهان مورد بررسی زیر حد مجاز میمومیت است. گیاه Acantholimon sp هر سه عنصر مورد بررسی را به کمترین میزان جذب کرده است و در نتیجه نمی تواند گیاه مناسبی برای بهسازی و پاکسازی خاکهای آلوده این منطقه باشد.