سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حسین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
مهدی فدایی دهکردی – کارشناس ارشد سازه
مجتبی لبیب زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از مهمترین فاکتورهای انتخاب یک سیستم سازهای مقاوم در برابر زلزله، میزان جذب و استهلاک انرژیهای وارده توسط آن سیستم میباشد.مطالعه روی قدرت استهلاک انرژی قابهای خمشی بتنی که با مهاربندهای واگرای فولادی یا دیواربرشی بتنی ترکیب شدهاند نسبت به سایر سیستمها کمتر مورد توجه محققان بودهاست. در این تحقیق سعی شدهاست با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچهی زمانی نود قاب تحت اثرنگاشت زلزلهی ناغان، بهکمک نرمافزارABAQUS عوامل موثر بر میزان استهلاک انرژی سیستمهای نامبرده مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آناست که در قابهای مهاربندیشده انرژی ورودی بیشتری نسبت به سیستم قاب-دیواربرشی مستهلک میشود