سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفورا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
امین باقی زاده – دانشیار مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
رضا حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر

چکیده:

آلودگی به فلزات سنگین یکی از خطرناکترین آلودگیهای غیرزنده برای محیط زیست میباشد و ارتباط مستقیم فلز سنگین آرسنیک و سرطان اثبات شده است. استفاده از گیاه برای حذف آلودگیهای آلی و معدنی، که اصطلاحاً گیاهپالایی گفته می شود، روشی کارا و کمهزینه است. در این پژوهش میزان جذب و انباشت آرسنیک در گیاهچههای یونجه و همچنین اثرات آن بر ویژگیهای مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاهچههای یونجه درغلظت های ۵٫۲٫۵ وμM 10 این فلز مورد مطالعه قرار گرفت نتایج حاکی از اثرات معنیدار این فلز بر پارامترهای اندازگیری شدهی گیاهچههای یونجه بود. در بالاترین غلظت ۵٫۹۶ میلیگرم آرسنیک در هر گرم وزن خشک بافت گیاهچهها تجمع یافت که نشان دهندهی توانایی این گیاه در جذب و انباشت آرسنیک می باشد.