سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی ضرابی – استادیار دانشگاه تهران
سیدمسعود حسینی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت دشت سبز آتیه

چکیده:

امروزه یکی از مفید ترین راه کارها جهت مدیریت و بازیافت پسماند تر شهری و روستایی تبدیل آن به ورمی کمپوست با استفاده از کرم زباله خوار Eiseniafetida است مهمترین اصل دراین فناوری تعیین راندمان تولید ورمی کمپوست درمناسبترین شیوه پرورش کرم است دراین تحقیق میزان تولید ورمی کمپوست دردوشیوه پرورش جعبه ای Batching و کرتی Windrow با استفاده از کود گاوی بررسی گردید آمار برداری ها در ۱۰، ۲۰ و ۳۰و ۴۰ و۵۰روز پس از ریزش کرمها با برداشت یک لیتر بستر کامل انجام گرفت نتایج نشان داد راندمان تولید ورمی کمپوست از یکلیتر بستر مرطوب و وزن خشک ان درزمانهایفوق الذکر در دو شیوه پرورش به ترتیب ۴۶۴±۲۲٫۹ , ۴۳۴٫۵±۲۰٫۴ , ۴۵۱±۱۷٫۷ , ۴۴۲٫۵±۱۷ ; ۴۷۷٫۱۱±۱۰٫۴ , ۴۸۳٫۴±۷٫۴ , ۴۲۷٫۲±۱۱٫۹ , ۴۳۳٫۲±۸٫۹ , ۴۳۲٫۶±۶٫۵ , ۱۲۴٫۲±۹٫۳ , ۱۴۸±۹٫۶ , ۱۴۶٫۳۸±۵٫۵; ۱۵۰٫۴±۴٫۱ , ۱۴۳٫۲±۱۵٫۱ , ۱۳۷٫۱±۴٫۵ , ۱۳۸٫۷۳±۴٫۸ , ۱۵۳٫۱±۳٫۸۴۴۲±۱۳٫۸ و۱۳۲٫۸۳±۱۵٫۶ , ۱۵۵٫۸±۱۱٫۲ گرم بود که درسطح ۵% اختلاف معنی دار داشت همچنین براساس نتایج حاصل از ارزیابی طول مدت تولید پرورش کرتی به نسبت پرورش جعبه ای در زمانی کوتاه تر راندمان مطلوب را نشان داد .