سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شباب جهان بین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محسن شفیعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

مصرف بی رویه و روزافزون سوخت های فسیلی جهت تامین انرژی مورد نیاز توسعه صنعتی در نیم قرن اخیر باعث تمرکز بیش از حد گازهای گلخانه ای در اتمسفر شده است که نتیجه آن پدیدهگرمایش جهانیمی باشد. ضرورت انجام این مطالعه با تاکید بر میزان اهمیت ملاس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در تولید بیواتانول به عنوان انرژی جایگزین و سوخت پاک صورت گرفته است. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال ۱۳۶۸ طبق دستورالعمل برنامه دوم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف گسترش کشت نیشکر و خودکفایی نیاز شکر در هفت واحد نیشکری به وسعت ۸۴ هزار هکتار و احداث صنایع جانبی به تصویب رسیده است. از فراورده های جانبی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ملاس می باشد که با داشتن مقادیر قابل توجهی مواد آلی، قابلیت تبدیل به اتانول را دارد. در این مطالعه با بررسی فرآیند تولید در شرکت مورد مطالعه و رجوع به گزارش های آماری، میزان تولید ملاس به عنوان فرآورده جانبی، تعیین شد. سپس جایگاه آن در تولید بیواتانول به عنوان تامین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور در جهت کاهش آلاینده های گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت