سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حسن میرزایی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
عباس قلتاش – دکترای برنامه ریزی درسی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نرجس خاتون تقیه – دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
زهرا حسینی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

این پژوهش باهدف بررسی میزان توجه به ادبیات کودکان دربرنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه های چهاار وپانجم دوره ی ابتدایی ایران انجا گرفته است.دراین پژوهش ازروش توصیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه های ادبیات کودکان وازروش تحلیل محتوا به منظوربررسی وتحلیل برنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه های چهار وپنجم ابتدایی استفاده شده است .جامعه ی آماری پژوهشدربخش تحلیل محتوابرنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم دوره ی ابتدایی کشوربوده که ازاین جامعه،برنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه های چهار وپنجم به روش هدفمندانتخاب شده است .ابزارجمع آوری اطلاعات سیاهه تحلیل اهداف ، سیاهه تحلیل محتوایکتب درسی ، سیاهه تحلی محتوای کتب راهنمای معلم بودکه پس ازمطالعه مبانی طرح پیشنهادی تهیه وتدوین شدوروایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی وکارشناسان ذیربط تعیین گردید.واحدتحلیل جملات مندرج درمتن کتاب درسی،متن اهداف،متن کتاب راهنمای معلم بوده است.دربخش تحلی محتوامهم ترین نتایج و یافته ها بیانگرآن است که درمجموع برنامه درسی فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه های چهار وپنجم دوره ابتدایی دربعد شناختی به میزان ۱۷/۷۷ درصد بعدمهارتی به میزان ۱/۸۷ درصد و بعدنگرشی به میزان ۰/۰۱ درصد به ادبیات کودکان توجه شده است که این موضوم حاکی ازکم توجهی به این مؤلفه هامی باشد