سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام امامی میبدی – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش گفتار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دان
حمیدرضا ابوطالبی –
وحید ابوطالبی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

چکیده:

نمایش های تنکsparse) ابزار قدرتمندی را در آنالیز و پردازش سیگنال های گفتار و صوت ایجاد کرده اند و تنکی به صورت یک مفهوم کلیدی و مهم در زمینه های مختلفی چون جداسازی کور منابع، فشرده سازی، نمونه برداری و آنالیز سیگنال در آمده است . هدف از اینمقاله، بررسی میزان تنکی سیگنال گفتار در حوزه های مختلف با استفاده از یک معیار مناسب و انتخاب حوزه ای است که تن ک ترین نمایش از س یگنال گفتار را موجب می شود. بدین منظور ابتدا، شش ویژگی را برای یک معیار تنکی بیان کرده و به مقایسه ی چندین معیار مطرح در این زمینه می پردازیم. بر اساس ویژگی های برشمرده شده، دو معیارhoyer و gini را برای بررسی میزان تنکی، انتخاب م یکنیم. با مقایس ه ی نتایج بدست آمده از اعمال این دو معیار به سیگنا لهای گفتار در حوز ههای مختلف، مشاهده می شود که حوزه هایDCT و MDCT تنک ترین نمایش از سیگنال گفتار را موجب می شوند. در ادامه با مقایسه ی دو تبدیلMDCT و DCTمشاهده می شود که تبدیلDCTدر مقایسه با تبدیل MDCT خطای کمتری را در بازسازی دارد.