سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی نراقیان – کارشناسی ارشد مدیریت امورشهری دانشگاه تهران
مجتبی امیری – دکتری مدیریت دولتی
حسین محمدپورزرندی – دکتری مدیریت مالی
سیدعباس میرعنایت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

درمیان منابع شناخته شده برای سازمان ها منابع مالی به حقیقت موتور محرکه سازمان ها به حساب می آید برای تامین مناسبع درآمدی پایدار ناچار به استفاده از منابع درآمدی متعددی هستیم دراین میان مهمترین مساله ترکیب بهینه این منابع درآمدی گوناگون با توجه به وظایف مختلف سازمان می باشد تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع همبستگی و دارای رویکرد اکتشافی جهت شناسایی ترکیب بهینه منابع درآمدی درشهرداری تهران می باشد دراین تحقیق برای بررسی تناسب میان منابع عمده درآمدی حکومتهای محلی و شهرداری ها درکشورهای مختلف و وظایف و هزینه های شهرداری تهران از روش دلفی استفاده شده است تا خبرگان نظر خود را در خصوص میزان تناسب هرکدام از منابع درآمدی با وظیفه مورد نظر با استفاده از مقیاس لیکرت اعلام کنند جامعه آماری این پژوهش ۴۳ نفر از نخبگان و صاحبنظران علمی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری می باشند نمونه گیری بصورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است روش گردآوری داده دراین ت حقیق پرسشنامه و نیز ازآزمون فریدمن برای رتبه دهی به سازوکارهای پیشنهادی استفاده شد.