سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی نیلی پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران
سیده آمنه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

چکیده:

کشور، بزرگ شهرهای مراکز در ترافیک رشد شهرنشینی گسترش شهرهای بزرگ افزایش سفرهای درون شهری و تراکم زیاد باعث شده توجه به اعمال روشهایی جهت مدیریت و کنترل ترافیک از دغدغه های مدیران شهری گردد دراین راستا کلان شهراصفهان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به کارگیری روشهایی جهت مدیریت ترافیک از ضروریت های این کلان شهر به شمار می رود دراین تحقیق برآورد تمایل به پردخت متقاضیان حمل و نقل جهت قیمت گذاری معابر محدوده مرکزی شهر اصفهان با استفاده از روش ارزشیابی مشروط ازطریق نمونه گیری و تکمیل ۸۴۳ پرسشنامه به صورت تصادفی صورت پذیرفته است نتایج نشان میدهد مبلغ بهینه برای هربار ورود به محدوده مرکزی اصفهان ۷۱۷۰ ریال است از سوی دیگر باتوجه به مدل لوجیت و مدل لگاریتمی خطی در برآورد عوامل تاثیر گذار مشاهده میشود که متغیرهای سن شغل، درآمد تحصیلات و جنسیت در سطوح معناداری مختلف برروی تمایل به پرداخت تاثیر گذارند.