سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جبرائیل تقی نژاد – محقق بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل م

چکیده:

برای بررسی تعیین تلفات برداشت کلزا درسرعتهای مختلف درواحدبرش کمباین بصورت اسپلیت اسپلیت پلات درقالب طرح ازمایشی بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار انجام شد فاکتورها درکرت اصلی شامل تاریخ رسیدن درصد قهوه ای شدن دانه ها درسه سطح ۶۰درصد و۷۰و۸۰درصد قهوه ای شدن دانه و کرت فرعی سرعت پیشروی درسه سطح km/h 1/5 ب – km/h 2/5 ج- km/h 3/5 و کرت فری فرعی هد مخصوص کلزا درسه سطح مکانیسم شانه برش جانبی نوع مکانیکی مکانیسم شانه برش جانبی نوع هیدرولیکی ساخت حامدجویبار نوع هیدرولیکی با مارک BISO ساخت اتریش بود. دراین تحقیق تلفات واحد برش درهرسه هدمتداول کلزا درمراحل مختلف برداشت ۶۰و۷۰و۸۰درصد قهوه ای شدن دانه کلزا با سرعت پیشروی متفاوت اندازهگیری گردید.