سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم محمدی – دانشجوی کارشناسیارشد، پژوهشکده مهندسی محیط زیست، آب و توسعه پایدار، د
داود کاه فروشان – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایرا
اسماعیل فاتحی فر – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

در سالهای اخیر، رشد روزافزون جمعیت در شهرها، افزایش میزان ورود نامتعارف فاضلابهای آلوده به آب-های سطحی وافزایش استفاده از کودهای شیمیایی، باعث افزایش غلظت ترکیبات نیتریت و نیترات درآبهایمورد استفاده تصفیهخانههای آبهای آشامیدنی گردیده است. نیتریت و نیترات از جمله ترکیبات مضرر و خطرناکی هستند که از لحاظ استاندارد میزان مجاز آنها در آبهای آشامیدنی مورد توجه قرار کرفته است.هدف از این تحقیق بررسی میزان نیتریت و نیترات در تصفیهخانههای آب آشامیدنی در طی مراحل تصفیه بود که در اینراستا میزان این دو ترکیب در طی یکسال در یک تصفیهخانه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایجنشان داد در خروجی بیشترین مقدار برای نیترات و نیتریت به ترتیب mg/l 11/33 و mg/l 3/11 میباشد، که میزان نیتریت بیش از حد مجاز میباشد. بررسیها نشان داد یکی از دلایل افزایش این ترکیبات در آب علاوه برآلودگی آب ورودی به تصفیهخانه میتواند به دلیل عدم مدیریت صحیح مراحل تصفیه آب بالاخ آلودگی استخرهای تهنشینی و همچنین مرحله فیلتراسیون باشد