سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیامک محمدی چیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد
کامبیز مشایخی – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
منیژه میان آبادی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان
فرشید قادری فر – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

سیر با نام علمی Allium sativum L گیاهی دائمی از خانواده سوسنی ها است که تکثیر آن از طریق پیازهای فلسی انجام می شود. به منظور بررسی تغییرات برخی از کربوهیدرا تها از زمان برداشت تا جوانه زنی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی از سه بخش خارجی، میانی و داخلی سیر در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه گرگان با ۴ تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که با گذشت زمان از برداشت تا جوانه زنی، مقدار گلوکز ب هطور خطی افزایش یافت. به همین ترتیب تا ۲۸ روز پس از برداشت به میزان ساکارز افزوده گردیده و بعد از آن سیر نزولی تقریبا ثابتی را نشان داد. همچنین از نسبت ساکارز به گلوکز مقدار ثابتی ب هدست آمد و همبستگی مثبت معن یداری بین این دو را نشان می دهد.