سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ضرابی – استادیار پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
نیوشا طاهری – واحد تحقیق و توسعه شرکت نوین صنعت دشت سبز پیشرو، تهران، خیابان خاقانی،
شادی موثقی – واحد تحقیق و توسعه شرکت نوین صنعت دشت سبز پیشرو، تهران، خیابان خاقانی،

چکیده:

فرآوری پسماندهای تر خانگی یکی از مشکلات شهرداری هاست. فرآوری صنعتی این مواد نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد. اما روش بازیافت زیستی با کرم Eisenia foetida بسیار ارزان و کارآمد است. این کرم با تغذیه پسماندهای تر، ورمی کمپوست تولید می کند. در این شیوه با پرورش کرمها در منازل، فرآوری پسماند تر خانگی در مبداء امکانپذیر می گردد. اما موفقیت در این کار مستلزم بررسی روند تغذیه و تولید مثل کرمها است. در این تحقیق ظروف پرورش حاوی کرمهای بالغ آماده و به هریک ۵۰۰ گرم پسماند تر خانگی اضافه شد. ظروف در انبار یک منزل نگهداری و روند تغذیه و تراکم جمعیت کرمها طی سه هفته بررسی شد. میانگین جمعیت پیله ها، کرم های نابالغ و کرم های بالغ به ترتیب ۵/۳ ± ۸۹/۲ ، ۴۶/۸ ± ۴۵۸ . ۵/۱ ± ۲۰/۲ ، ۷/۶ ± ۸۶/۲ ، ۵۰۱/۷±۸۰/۹ ، ۲۶/۷±۷/۶ و ۷۲/۷±۶/۲ ، ۴۲۴/۹ ±۶۱/۱ ، ۳/۳ ± ۲۰/۳ عدد/ لیتربستر بود. بر اساس میانگین تراکم پیله و کرم نوزاد نرخ تفریخ ۵/۵ عدد کرم/پیله بود. تغذیه کرمها در سه هفته به ترتیب ۳۶/۲ و ۶۸ و ۴۷/۴ گرم/لیتر بود که هرکرم بالغ روزانه ۰/۳ گرم تغذیهداشت. بر اساس نتایج حاصل، روند تغییرات جمعیت کرمها در شرایط نگهداری خانگی مطلوب بود اما برای افزایش میزان فرآوری روزانه باید به تناسب نوع پسماندها و سن کرمها، تراکم جمعیت کرمهای بالغ با مقدار ماده غذایی تنظیم گردد.