سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
جعفر کریمی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران
فاطمه کریمی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

موضوع اقلیم معماری یکی از موضوعات جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی انسان است. در واقع بوم شناسی ساختمان به قابلیت ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی و تبدیل آنها به صورت کیفیت های فضایی و آسایش فرم تاکید دارد. این پژوهش نیز به منظور بررسی میزان تطابق بافت مسکونی روستاهای دهستان جبل با شرایط اقلیمی حاکم بر آن شکل گرفته است. بدین منظور ابتدا به بررسی شرایط اقلیمی حاکم به این شهر به لحاظ (دما، رطوبت، باد و آسایش روزانه و شبانه) آن پرداخته شد. به همین منظور از داده های ایستگاه شرق اصفهان که از سایت هواشناسی اصفهان استخراج و اطلاعات مورد نیاز از آنها پردازش گردید و سپس با برآورد شرایط خاص معماری و مصالح مورد نیاز این شرایط به بررسی بافت مسکونی این روستاها پرداخته شد. مصالح و نحوه ساخت مساکن این روستاها مورد ارزیابی و سپس تطبیق با شرایط اقلیمی حاکم به این شهر قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که مساکن روستاهای دهستان جبل دقیقاَ بر اساس شرایط محیطی و جغرافیایی حاکم بر آن شکل گرفته است و این امر کمترین اتلاف انرژی و اهداف توسعه پایدار را در بر داشته است و گذشتگان با توجه به تجربه چندین ساله خود به این امر دست یافته اند.