سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
وحیده ناظری – دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
مهدی میرزا – دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگ
سعید داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

نوروزک Salvia leriifolia Benth. (labiatae) گیاهی است اندمیک ایران و افغانستان که خواص آنتی اکسیدانی، آنتی – باکتریایی و آنتی دیابتی آن در طب مدرن به اثبات رسیده است. در این تحقیق بذر نوروزک از ۶ رویشگاه طبیعی آن جمعآوری و میزان مواد معدنی مهم کممصرف و پر مصرف به کمک دستگاه جذب اتمی و فلیمفوتومتر اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد میزان ترکیبات معدنی بذر در بین جمعیتهای مختلف نوروزک مورد مطالعه دارای اختلاف معنیدار میباشد. به طوری که در بین جمعیتهای مورد مطالعه، جمعیت فردوس حداکثر میزان کلسیم (۴۴۰۰mg/kg) ، پتاسیم (۴۵mg/kg)، مس (۱۰/۳mg/kg) و روی (۲۷/۵mg/kg)، جمعیت بجستان حداکثر میزان منیزیم (۳۴۰۰mg/kg) و منگنز (۲۱/۵mg/kg)، جمعیت مشهد حداکثر میزان فسفر (۳۸۶۰mg/kg) و سدیم (۱۳/۵mg/kg) و جمعیت قاین حداکثر میزان آهن (۸۲/۴mg/kg) را دارا بود.