سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دهنوی – دکتری مهندسی عمران مهندسی محیط زیست
حسین گنجی دوست – استاددانشگاه تربیت مدرس
گیتی امتیازی – استاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق که هدف از انجام آن بررسی تجمع نیتریت درراکتور اصلی با استفاده از تلفیق دو فرایند جریان جانبی و اصلی می باشد نیتریفای های اکسید کننده آمونیوم تحت شرایط بهینه برای مثال ۳۰ درجه سلسیوس درراکتور جریان جانبی غیرپیوسته متوالی رشد داده شده و سپس تحت شرایط متنوع از جمله تغییر دردما تغیی ردرغلظت آمونیوم و نیز تغییر درزمان واکنش غلظت های مختلفی از آنها به راکتور اصلی غیرپیوسته دیگری تزریق و تجمع نیتریت مورد بررسی قرارگرفت براساس نتایج حاصل از اندازه گیری نیتریت و نیترات با دستگاه اسپکتروفتومتری و محاسبه درصد تجمع نیتریت مشخص گردید که تغییر دما درفرایند اصلی مهمترین عامل درتغییر درصد تجمع نیتریت بوده است.