سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صابر وطن دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مجتبی کشاورز دیوکلایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

روش کار : تحقیق حاضر به منظور سنجش تجمع فلز مس در بافت ماهی سیاه کولی Vimba vimba و شاه کولی (Chalcalburnus chalcoides) صید شده در محدوده شهرستان ساری در استان مازندران در آبان ۱۳۸۸ انجام گرفت . در اندازه گیری میزان فلز مس پس از بیومتری ، جداسازی بافت های مورد بررسی و هضم شیمیایی از دستگاه جذب اتمی شعله ای استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده میزان تجمع فلز مس در بافت عضله ماهی ماهیان فوق ارتباط معناداری وجود دارد که نشان می دهد. بین جایگاه تغذیه ای و میزان تجمع فلز مس در بافت عضله این نیز ارتباط معنادار می باشد . بیشترین میزان مس در عضله سیاه کولی ۴/۳۲ میلی گرم د رکیلو گرم و کمترین آن در عضله شاه کولی ۱/۱۲ میلی گرم در کیلوگرم می باشد . مقایسه میزان فلزات در بافت عضله با حد مجاز (WHO,1993) انجام گرفت که بر اساس آن در بافت عضله میزان فلز مس کمتر از حد مجاز می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که ماهیانی که از عمق تغذیه ای پایینتری برخوردارند بیشتر در معرض تجمع فلز مس قرار دارند.