سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تهمینه بهرامپور – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
علیرضا فلاح – موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدرضا شیری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
حسین ولیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

افزایش جمعیت و به دنبال آن ضرورت تأمین مواد غذایی بشر را وادار نمود که از کودهای شیمیایی جهت تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی استفاده نماید. غافل از اینکه با ورود انواع ترکیبات شیمیایی و آلاینده ها به محیط زیست در دراز مدت صدمات غیرقابلجبرانی به جوامع بشری وارد خواهد شد. در این راستا، دشت مغان به دلیل موقعیت خاص آب و هوایی جزء مناطقی است که در تولید انواع محصولات کشاورزی نقش به سزایی داشته، به همین دلیل استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی مختلف ازجمله کودهای نیتراته، فسفاته و سموم شیمیایی افزایش یافته و موجب آلودگی خاک و آب شده است. اولین گام در برنامه بررسی و اندازه گیری آلاینده ها،شناخت منابع آلاینده ها می باشد. به همین منظور در این بررسی تعداد ۷۲۱ نمونه از خاک های مختلف زراعی ) ۹ منطقه ( و غیرزراعی تهیه گردید. نمونه ها پس از خشک شدن در دمای آزمایشگاه، الک گردید. نمونه های تهیه شده به آزمایشگاه منتقل و پس از عصاره گیری از نمونه ها میزان عناصر سرب، کادمیم و نیکل با استفاده از دستگاه جذب اتمی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. تجزیه آماریداده های حاصل از اندازه گیری عناصر در خاک های زراعی و غیر زراعی از نظر این عناصر نشان داد، اختلاف آماری معنی داری در سطحاحتمال ۷% بین خاک های زراعی و غیر زراعی در کلیه مناطق وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها نشان دادند میزان این عناصر در زمین های زراعی خیلی بیشتر از زمین های غیر زراعی است. بطوریکه در خاک های زراعی میزان تجمع سرب ۳ برابر، کادمیم ۲۲ برابر و نیکل ۵ برابر نسب به خاک های غیر زراعی بود که علت آن ممکن است مصرف بی رویه سم و کود در زمین های زراعی و استفاده از آب آبیاری آلوده باشد.