سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه فاطمی نیک – مدرس دانشگاه پیام نور واحدشوش
ثریا قاسمی – کارشناس ارشد
مهدی رمضانی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمانهای آبیاری درسه سطح آبیاری پس از۷۰و۱۰۰و۱۳۰ میلی متر تبخیر تجمعی ازسطح تشتک کلاس A,کود زیستی فسفردار در۲سطح استفاده و عدم استفاده ازکود زیستی فسفردار و کود شیمیایی درسه سطح عدم استفاده مصرف ۴۵ و ۹۰ کیلوگرم درهکتار P2O5 بربرخی صفات ذرت سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درایستگاه تحقیقاتی مهران درسال ۸۸ اجرا گردید بالاترین عملکرددانه مربوط به تیمار مصرف ۴۵ کیلوگرم درهکتارP2O5 همراه با کود بیولوژیک و شرایط معمول آبیاری به دست آمد که با مصرف ۹۰ کیلوگرم درهکتارP2O5 و مصرف کود بیولوژیک بدون مصرف کود شیمیایی و شرایط معمول آبیاری اختلاف معنی داری را نشان نداد یافته های این تحقیق نشان میدهد که کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات می توانند منجر به افزایش تحمل گیاه تحت شرایط تنش کم آبی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی گردند.