سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون رادمنش – استادیار، دانشکده مهندی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
مرجان سالاری –
نسرین زلکی بدیلی –

چکیده:

مدیریت کیفی یکی از بخش های مهم مدیریت جامع منابع آب بوده که ارتباط بین منابع آب و محیط زیست را برقرار می کند . فعالیت ها ی مختلف انسانی به آب وابسته می باشد و به همین دلیل تمدن‌ها بطور غالب در مجاورت منابع آبی رشد و گسترش یافتند. این مسئله از یک سو سبب پیشرفت جوامع و از سوی دیگر سبب بروز آلودگی های مختلف در منابع آبی می گردد. با توجه به اهمیت بالای رودخانه ها از جنبه های مختلف، مطالعه آنها بسیار حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر با استفاده از آمار های دوازده ساله کیفی آب در رودخانه دز ایستگاه حرمله با ایجاد رابطه رگرسیون خطی بین EC وNa+ ، Mg+2،K+ ، Cl-، SO4-2،HCO3-2 و مجموع آنیون ها و مجموع کاتیون ها ضرایب همبستگی بین این پارامترها محاسبه شد. با استفاده از نتایج حاصله مشخص شد که از میان کاتیون و آنیون ها به ترتیب سدیم و کلر با ضریب همبستگی ۹۳/. و ۹۷/. بیشترین تاثیر را بر روی هدایت الکتریکی (EC) دارند. همچنین با قرار دادن مقادیر هدایت الکتریکی سال ۱۳۸۸ در روابط حاصل از رگرسیون خطی و بدست آوردن میزان اختلاف بین اندازه گیری آزمایشگاه برای هر پارامتر و عدد بدست آمده از روابط رگرسیونی، مشاهده شد که تنها با بدست آوردن مقدار EC و قرار دادن آن در رابطه رگرسیونی بین EC و پارامتر کیفی موردنظر نمی توان به نتیجه قطعی برای آن پارامتر دست یافت، بلکه عوامل دیگری چون دما و دبی نیز باید مد نظر قرار داده شود.