سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه موسوی مرتضوی – دانشجویکارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیده فاطمه اشرفی – دانشجویکارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
احد بیات – دانشجویکارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هلیل رود از مهمترین رودخانه های جنوب استان کرمان می باشد که شاخه های مهمی مانند زردشت از گوهر ، بافت از لاله زار، را بر از الفتح شاه کوه، طیل از کوه هزار و اسفندقه از ارتفاعات اسفندقه بهان می پیوندندو پس از مشروب نمودن شهرستانهای جیرفت و کهنوج وارد جازموریان می شود این رودخانه به علت وجود دایمی برف روی کوه های نام برده آب دایم دارد دراین تحقیق با استفاده از آمار پنج ساله مربوط به کیفیت آب رودخانه هلیل رود در ایستگاههای کناروئیه و حسین اباد روابط رگرسیونی بین EC و مقادیر کاتیونهای Ca ، MgوNa انیون های Hco3 ، So4 ،Cl مجموع انیونها و مجموع کاتیونها ، TDS,SAR مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به نتایج به دست امده از ضرایب همبستگی بین این پارامترها مشخص شد کهدر هر دوایستگاه از میان کاتیونها یون سدیم و از بین انیون ها یون کلر بیشترین اثر را برروی هدایت الکتریکی دارد.