سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صابر صیدی – دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران،
مهین انق – درجه دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران،
زهرا امینی – دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران،
ابوذر قاسمی – درجه دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران،

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر هوش جنبشی – بدنی بر تمایل دانش آموزان دختر به درس ریاضی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان مدارس نمونه دولتی دخترانه دوره دبیرستان دوره ی اول و دوره ی دوم در سال تحصیلی ۳۲-۳۳ در شهر گرگان تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۸۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغییره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق از این قرار است که هوش جنبشی – بدنی بر تمایل دختران در درس ریاضی P= 14741 تاثیرگذار نیست.