سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عارف هاشمی – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حسین مهدی زاده – دانشگاه ایلام
یاسان اله پوراشرف – دانشگاه ایلام
مریم عزیزی – دانشگاه پیام نور مهران

چکیده:

این تحقیق در قالب یک طرح دو گروهی نیمه ازمایشی با پیش ازمون و پس ازمون با هدف بررسی تاثیر محیطهای چند رسانه ای و شبیه سازی شده آموزش بورس و مبادله ی ارزهای خارجی فارکس در مقایسه با روش رایج استاد جزوه و ارائه پاورپوینت بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه ایلام انجام گرفته است جامعه ی اماری پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره های کارشناسی رشته های مدیریت بازرگانی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ایلام بودها ند که ۱۸۴ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار جمع اوری داده ها دراین تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده کهروایی آن به تایید تعدادی ازمتخصصین و اعضای هیئت علمی مرتبط با حوزه تحقیق رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب الفای کرونباخ قابل قبول و معادل ۰/۷۳۴ براورد گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی جدول توزیع فراوانی ، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی و امار استنباطی ازمون t و تجزیه کواریانس استفاده گردیده است نتایج پژوهش حاکی از تفاوت بین میانگین نمره ی دو گروه ازمودنی بوده و نشان میدهد که گروه ازمایشی که از محیط چند رسانه ای و شبیه سازی شده استفاده نموده بهتر از گروه شاهد روش رایج عمل نموده است.