سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز بخشایش – کارشناس ارشد حمل و نقل ترافیک، مهندسین مشاور مهباد
سیدابوذر ریاضی – رئیسو احد ایمنی و اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیکمنطقه ۲۰ شهرداری تهرا

چکیده:

آموزش ترافیک دامنه وسیعی از آموزشهای فردی تا آموزشهای جمعی را در بر میگیرد. در بین گروههای مختلف آسیبپذیر در محیط ترافیک، کودکان و نوجوانان به لحاظ عدم برخورداری کافی از دانش ایمنی عبورو مرور در معرض خطرات بسیار زیادی قرار دارند. سنجش میزان تأثیرگذاری آموزشهای ارائه شده در بوستانهای آموزش ترافیکمیتواند در ادامه روند فعلی و یا ایجاد تغییرات در برنامه آموزشی موثر باشد. در۱۱ سال را قبل و بعد از – این راستا پارک آموزش ترافیک را بهعنوان نمونه انتخاب کردیم و رفتار کودکان ۷ ورود به پارک با دقت در رفتارهای ترافیکی ذیل مورد بررسی قرار دادیم:-۱ آیا قبل از عبور از خیابان با توقف کامل از خیابان عبور میکنند. -۲ آیا در مرحله اول با نگاه کردن به سمت راستبه نیمه خیابان میروند. -۳ آیا در مرحله دوم به سمت چپ نگاه میکنند و از نیمه دوم خیابان عبور میکنندکودکان را قبل و بعد از ورود به پارک آموزش ترافیکبررسی کرده و عکسالعمل آنها را یادداشت کرده، روش نمونه گیری بهصورت میدانی و مشاهدهایی میباشد جهت تکمیل تحقیق رفتاران دختران و پسران را بهصورتجداگانه مورد بررسی قرار دادیم. نتایج بهدست آمده را مورد تحلیل قرار دادیم تا درنهایت با مقایسه رفتارهای دانشآموزان قبل و بعد از آموزش میزان تأثیرگذاری آموزشهای ارائه شده در بوستان منطقه ۲۰ مشخصخواهد شد.