سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز خضرلو – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
لطفعلی ناصری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان بررس ی میزان بهره مندی روستاییان از برنامه های کشاورزی شبکه استانی سیمای مرکزآذربایجان غربی به مطالعه و بررسی انتظارات ،علائق، خواسته ها ، میزان رضایت و انگیزه بهره مندی روستاییان از برنامه های کشاورزی شبکه استانی سیما پرداخته است . جمعیت نمونه تحقیق را ۵۲۱ روس تایی زن و مرد از روستاهای استان آذربایجان غربی تشکیل داده است که به روش نمونه گیری چند مرحله ای ، از ۳۲ روستای استان انتخاب شده اند. روش تحقیق مطالعه حاضر ، علّی- ارتباطی از نوع همبستگی (همخوانی ) ، پیمایشی و کاربردی بوده و ازپرسشنامه به عنوان اصلی ترین و سیله جمع آوری اطلاعات استفاده شده است . همچنین در تجزیه و تحلیل آماری علاوه بر آمار توصیفی شامل فراوانی مطلق ، انحراف معیار ، نما ، میانگین و …. از آمار استنباطی شامل آزمون من – وایت نی ، آزمون کروسکال- والیس و تحلیل عاملی بهره گرفته شده است . نتایج بدست آ مده از تحقیقات میدانی بیانگر آن است که بیش از ۸۱ درصد روستاییان بیننده برنامه های کشاورزی شبکه استانی بوده و ۴۵/۳ درصد آنان برنامه های کندیولی و کندیمیز را به عنوان اولویت دوم برنامه ها ذکر کرده و میزان رضایت خود را در حد متوسط به بالا بیان کرده اند . متغیرهای میزان رضایت از برنامه ها ، کیفیت دریافت تصاویر برنامه ها ، انگیزه اصلی بهره مندی از برنامه ها ، نیازهای آموزشی برنامه ای و استفاده از شبکه های مختلف بر میزان بهره مندی روستائیان از برنامه های کشاورزی شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان غربی مؤثر بوده اند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی عوامل موثر بر میزان بهره مندی روستائیان از برنامه های کشاورزی شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان غربی بیانگر وجود ۴ عنوان سازه به شرح ذیل می باشد : سازه ویژگیهای فردی ، سازه انگیزشی ، سازه اقتصادی و سازه فنی .در پایان بر ا ساس نتایج تحقیق پیشنهادات چندی در خصوص برنامه های مورد علاقه مخاطبین روستایی و زمان پخش آنها، دانش بومی، تنوع در برنامه ها و ارزشیابی مستمر برنامه ها ارائه شده است.