سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میرخلیل پیروزی فرد – استادیار دانشگاه ارومیه
رقیه اشرفی – دانشجوی دکتری صنایع غذایی
لطیفه پوراکبر – استادیار دانشگاه ارومیه
لیلا روفه گری نژاد – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

این مطالعه به منظورمطالعه اثرمقادیر متفاوت کشت آغازگرماست/ باکتریهای پروبیوتیک زمان نگهداری و غلظت های مختلف سیستئین برمیکروفلور و امتیاز حسی بیوماست میوه ای صورت گرفت تعداداسترپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتورباسیلوس دلبروکی تحت گونه بولگاریکوس درنمونه های حاوی مقادیر بالای کشت آغاز گر و تعداد لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس بیفیدوباکتریوم بیفیدوم درنمونه های حاوی مقادیر بالای باکتریهای پروبیوتیک بالاتراز سایر نمونه ها بود تعداد لاکتوباسیلوس دلبروکی تحت گونه بولگاریکوس لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم درطی مدت نگهداری بتدریج کاهش یافت ولی استرپتوکوکوس ترموفیلوس تاروز هفتم روندن صعودی و سپس تا پایان دوره نگهداری روند نزولی داشت اافزایش مقدار سیستئین باعث بهبود بقای بیفیدوباکتریوم و لاتوباسیلوس دلبروکی تحت گونه بولگاریکوس گردید ولی تاثیر قابل توجهی بر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نداشت و باعث ایجاد شرایط نامطلوب برای استرپتوکوکوس ترموفیلوس شد.